Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o II publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej w Kietrzu przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Mickiewicza

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona do sprzedaży, położona jest w Kietrzu przy ulicy Mickiewicza. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny usługowe i mieszkaniowo -usługowe, usług sportu, tereny zielone oraz potok Morawka. Działki tworzą kompleks o korzystnym kształcie, mają dostęp do drogi publicznej ul. Mickiewicza (droga wojewódzka prowadzącą do granicy państwa            z Czechami). W pasie drogowym przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej. Teren jest nieogrodzony, podmokły, nieużytkowany, porośnięty drzewami, płaski o nieznacznych deniwelacjach. Granicę zachodnią działki 2445/2 stanowi skarpa, powstała w wyniku rekultywacji działki sąsiedniej.Na nieruchomości znajdują się: studzienki spełniające funkcję drenażu działki przyległej, kanalizacja Ø160PCV oraz zbiornik odcieków z kręgów Hepnera, nieznacznie ograniczające możliwości zagospodarowania terenu. Wg ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowane są jako (Bp – o pow. 0.1409 ha) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz (ŁIV- 0.5000 ha) łąki trwałe.
2.Oznaczenie geodezyjneNieruchomość oznaczona ewidencyjnie działkami nr 2445/1, 2445/2 i 1671/1 k.m.1, obręb Kietrz, o łącznej powierzchni 0,6409 ha
3.Nr księgi wieczystejOP1G/00037630/0
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza200 000,- zł  powiększona zostanie o podatek VAT wg. stawki 23%
6.Termin i miejsce przetargu21 kwietnia 2022 r. godz. 10:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.Wadium20 000,- zł – do 15 kwietnia 2022 r. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie                       w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta KietrzDla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.) Nieruchomości przeznaczona w ww. planie pod zabudowę usługową na rysunku planu oznaczona symbolem 25U. Zagospodarowanie ściśle według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem www. bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskimwww.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 7, 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25, e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

I przetarg zorganizowany 27 stycznia 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.