Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o II przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż niezabudowanych działek nr 116/4, 117/5, 117/6,

położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz.

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej   

       niezabudowanej położonej w Nasiedlu

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone do sprzedaży położone są w Nasiedlu, gminie Kietrz w otoczeniu terenów mieszkaniowych i rolniczych. Działki o numerach 116/4, 117/5, 117/6, sąsiadują ze sobą. Działka nr 117/5 graniczy z działką nr 118/1, na której usytuowany jest obiekt przepompowni wody. Na działce nr 117/6 znajdują się ruiny budynku w złym stanie technicznym, nie przedstawiającym żadnej wartości rynkowej. Komunikacja z drogą publiczną ul. Bohaterów, odbywa się drogą wewnętrzną transportu rolnego oznaczoną działką nr 676. Teren jest niezagospodarowany, porośnięty w części drzewami i krzewami. W pobliżu działek znajduje się sieć wodociągowa i napowietrzna linia elektroenergetyczna. Działki stanowią jedną nieruchomość i stanowić będą przedmiot jednej sprzedaży. Wg ewidencji gruntów ww. działki oznaczone są symbolem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).                                                                                                                                                                                                       
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 116/4, 117/5, 117/6  k.m.4, Nasiedle o łącznej powierzchni 0,3923 ha
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00027950/6,
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza118 000,00 zł – zwolniona z podatku od towarów i usług
6.Termin i miejsce przetargu26 kwietnia 2022 r. godz. 11:00 Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.Wadium18 000,00 zł – do 20.04.2022 r.. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KietrzDla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalony uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Nieruchomość przeznaczona pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usługi projektowane, oznaczone symbolem Pp, składy, magazyny i usługi ukształtowane i projektowane, na których mogą być rozmieszczone urządzenia (instalacje) fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100kW, na rysunku oznaczone symbolem GOS, granice strefy ochronnej GSO, a także funkcję rolniczą (upraw polowych, łąk i pastwisk, upraw ogrodniczych), oznaczonych symbolem R. Zagospodarowanieściśle według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl. oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem www bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskimwww.infopublikator.ploraz www.infoinwestycje.pl
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 7 lub 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25
e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

I przetarg zorganizowany 30 listopada 2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

        Kietrz, dnia 22.03.2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.