Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o III publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 1883/3  położonej w Kietrzu przy ul. Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa położona jest w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej. Działka znajduje się w drugiej linii zabudowy. Od strony wschodniej i zachodniej ogrodzona siatką. Teren porośnięty kilkoma drzewami i krzewami, w części przyległej do brzegu rzeki Młynówki jest nieużytkowany, objęty strefą zalewową. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej zapewniony zostanie poprzez ustanowienie na działkach nr 1878/3 i 1878/4 położonych w Kietrzu, zapisanych w księdze wieczystej KW nr OP1G/00023427/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach na własność Gminy Kietrz, odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, polegającej na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez te działki, pasem o szerokości 5m biegnącym szklakiem prostopadłym do ul. Traugutta na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika działki stanowiącej przedmiot sprzedaży. W gruncie działki przy wschodniej granicy przebiega linia elektroenergetyczna oznaczona symbolem eWA, eWD. W pasie drogowym ul. Traugutta przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wg ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowana jest jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 1883/3 k.m.5, obręb Kietrz, o powierzchni 0,1360 ha
3.Nr księgi wieczystejOP1G/00021162/3
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza56 000,00  zł, powiększona zostanie o podatek VAT wg. stawki 23% Wartość służebności dla działki objętej sprzedażą wynosi 1 845,- zł, w tym podatek VAT 345,- według obowiązującej stawki w dniu sprzedaży, zostanie doliczona do ceny wylicytowanej w przetargu.
6.Termin i miejsce przetargu8 czerwca 2022 r. godz. 10:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.Wadium6 000,00 zł – do 2 czerwca 2022 r. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie                       w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta KietrzDla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.) Nieruchomości przeznaczona w ww. planie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności (ukształtowane)  na rysunku planu oznaczona symbolem 61 MNUu, zabudowę mieszkaniowo – usługową o niskiej intensywności (projektowane) na rysunku planu oznaczona symbolem 24 MNUp, granica zasięgu obszarów i obszary szczególnego  zagrożenia powodzią P=0,2% i P=1%, strefa ochrony konserwatorskiej „A” i „B”. Fragment działki objęty rejestrem zabytków. Budowa na obszarze zagrażającym powodzią może być realizowana z uwzględnieniem zapisów ustawy z 20 lipca 2017r. prawo wodne tj.: Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późn.zm.)   
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem www. bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskimwww.infopublikator.ploraz www.infoinwestycje.pl  oraz portalach internetowych branżowych sekcji nieruchomości i ruchomości.
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25, e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

I przetarg zorganizowany 25.01.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

II przetarg zorganizowany 20.04.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

Kietrz, dnia 29 kwietnia 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.