Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o  pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu, pomiędzy ul. Matejki, Długą i Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu pomiędzy ul. Matejki, Długiej i Traugutta

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Kietrzu pomiędzy ulicami Matejki, Długą, a Traugutta, tj. w ścisłym centrum miasta, przeznaczona pod realizację zabudowy mieszkaniowo- usługowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej nieuciążliwej, w tym handlowej o pow. do 2000 m2 oraz użyteczności publicznej, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, z zastrzeżeniem terminów zabudowy w ciągu 6 lat. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa i handlowa. Działka ma bezpośredni dostęp do ul. Długiej, Matejki. W pasie drogowym ul. Matejki, Długiej i Traugutta znajdują się sieci: wodociągowa, gazowa, linia telekomunikacyjna, napowietrzna elektroenergetyczna i kablowa oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Teren nieruchomości o niewielkim nachyleniu w kierunku północnym, obecnie stanowi trawiasty skwer. Działka ma nieregularny kształt, jest nieogrodzona, porośnięta kilkoma drzewami, których ewentualna wycinka może nastąpić kosztem i staraniem nabywcy z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie przyrody. Wg. ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 2528 k.m.5 obręb Kietrz o powierzchni 0.5441 ha
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00025779/9
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza400 000,00 zł
6.Termin i miejsce przetargu29 czerwca 2022 r. godz. 11:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.Wadium40 000,- zł – do 22 czerwca 2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.) Przeznaczenie– dwie funkcje podstawowe:  1. – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  2. – usługi nieuciążliwe, w tym handel do 2000 m2 oraz obiekty użyteczności publicznej (razem 82% pow. działki) na rysunku planu oznaczona symbolem 7 MWU, przy czym każda funkcja może istnieć samodzielnie. Fragment działki oznaczony w planie symbolem 32U– zabudowa usługowa (18%). Strefa ochrony konserwatorskiej „A”. Uwarunkowania do tej strefy znajdują się w §43 ust.2 treści tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka oznaczona jest w planie jako zabytek wpisany do rejestru i stanowisko archeologiczne. Sposób zagospodarowania – Ściśle wg ustaleń plan, w terminie do 6 lat od daty notarialnej umowy sprzedaży przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi do   3 lat od tej daty, pod rygorem naliczania kar umownych.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl.  oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem www bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskimwww.infopublikator.ploraz www.infoinwestycje.pl  oraz portalach internetowych branżowych sekcji nieruchomości.
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rokowańUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 7,8, tel. 77 485 43 56 wew. 24,25, e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.