Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

WYCIĄG  Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu
położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

Przetarg odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, w sali nr 04 znajdującej się na parterze budynku przy ul. Domańskiego 6,
przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7 w Zgorzelcu.

  1. Przedmiot przetargu

Dzierżawa gruntu o pow. 5.377 m2 stanowiącego część działki nr 38/2, Obręb XII, AM-3
przy ul. Widok w Zgorzelcu, będącego częścią terenu dużej wyspy, na  której planuje się utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowo – gastronomicznej.

Dla działki Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW JG1Z/00038838/9,  w której dział III i IV nie zawiera wpisów o obciążeniach
i zobowiązaniach.

  • Czynsz za dzierżawę

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 9.000,00 zł.

Do osiągniętej w wyniku przetargu  wysokości czynszu dzierżawnego doliczony zostanie
należny podatek VAT.

Czynsz ustalony w wyniku przetargu płatny będzie z góry, miesięcznie do dnia 10-go
każdego miesiąca, w sezonie od 01 maja do 30 września każdego roku trwania umowy.

Cel przetargu

Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomicznej:

1) Zagospodarowanie przestrzeni gastronomicznej poprzez zaparkowanie zarejestrowanych jako pojazdy: samochodów typu Food truck, przyczep gastronomicznych, samochodów gastronomicznych  oraz na urządzeniu miejsca do spożywania posiłków;

2) Urządzenie miejsca do relaksu i wypoczynku;

3) Zorganizowanie zaplecza sanitarnego;

4) Przygotowania oferty gastronomicznej i oferty kulturalno – rozrywkowo – edukacyjnej.

Termin zagospodarowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem przetargu:
do dnia 30 czerwca 2024 roku.

3. Warunki przetargu

Warunki przystąpienia do przetargu:

1) Wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium w wysokości 1.800,00 zł należy najpóźniej na 7 dni przed przetargiem
tj. do dnia 27 marca 2024 r. włącznie
wpłacić przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461.

W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium na dzierżawę nieruchomości w przetargu
–  cześć działki nr 38/2 (Obręb XII, AM-3)

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto Urzędu Miasta
Zgorzelec.

2) Złożenie oferty – formularz ofertowy w załączeniu

Ofertę wraz z  wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29 marca
2024 roku
w formie pisemnej osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec lub listownie na ww. adres.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta
Zgorzelec. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem  „Oferta na dzierżawę nieruchomości w przetargu – cz. działki nr 38/2 Obręb XII, AM-3”.

4. Sposób przeprowadzenia przetargu

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

1. Część jawna przetargu z udziałem Oferentów: otwarcie ofert, sprawdzenie kompletności  ofert oraz tożsamości osób, które złożyły oferty, przyjęcie wyjaśnień lub oświadczeń zgłoszonych przez oferentów.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2024 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, w sali nr 04 na parterze  budynku przy ul. Domańskiego 6, przejście
przez budynek przy ul. Domańskiego 7 w Zgorzelcu.

2. Część niejawna przetargu: Komisja przetargowa dokonuje szczegółowego sprawdzenia kompletności ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich, jeśli oferta ta spełnia wymagania formalne lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

Burmistrz Miasta Zgorzelec może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Domańskiego 6, tel. 75 77 59 900 wew. 0171 i 0176.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury  Urzędu Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej