Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości usytuowanej w m. Inowrocław przy ul. Św. Ducha 65.

OGŁOSZENIE

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości usytuowanej w m. Inowrocław przy ul. Św. Ducha 65.

O G Ł O S Z E N I E
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocław
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości usytuowanej w m. Inowrocław przy ul. Św. Ducha 65.
Przedmiotem sprzedaży jest:

 1. Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w m. Inowrocław, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 180 i 111.
 2. Nieruchomość składająca się z ww. działek stanowi własność ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu i posiada Księgi Wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu – V Wydział Ksiąg wieczystych tj.:
 • działka nr 180 – księga wieczysta nr BY1I/00012264/9, o pow. 0,6579 ha
 • działka nr 111 – księga wieczysta nr BY1I/00005692/6 o pow. 0,00042 ha
  Nieruchomość uzbrojona jest w media : woda, kanalizacja, prąd, sieć cieplna
  Na terenie nieruchomości znajdują się budynki :
  biurowo–socjalno-warsztatowy o pow. użytkowej 303,7 m2,
  budynek magazynowo – warsztatowy o pow. użytkowej 94,5 m2
  budynek portierni o pow. użytkowej 17,1 m2
 1. Przeznaczenie nieruchomości :
  Działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem „15MW,U, 16MW,UC oraz 17 E” zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Inowrocław zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XI/140/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 4 sierpnia 2011 r. nr 176, poz. 1489).
  1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
  2) alternatywne przeznaczenie terenu: usługi handlu o powierzchni sprzedaży powyżej
  2000 m2 ;
  3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obowiązuje:
  a) harmonijny charakter zabudowy,
  b) funkcje garażowe i gospodarcze wbudowane w budynki mieszkalne;
  4) dla usług obowiązuje zróżnicowanie zabudowy pod względem form architektonicznych
  i wysokości, łączenie poszczególnych budynków lub części zabudowy poprzez zastosowanie pasaży, galerii, schodów itp.;
  5) obsługa komunikacyjna:
   dla terenu 4 MW,UC – z ulicy 01 KDD i ulicy KDG (ul. Jacewskiej) położonej poza granicami planu;
   dla terenu 14 MW,UC – z ulicy 01 KDD i ulicy KDZ (ul. Świętego Ducha) położonej poza granicami planu,
   dla terenu 16 MW,UC – z ulicy KDZ (ul. Świętego Ducha) położonej poza granicami planu;
  6) obowiązuje zachowanie dojazdu przez teren 16 MW,UC do stacji transformatorowej oznaczonej symbolem 17 E;
  7) dopuszcza się:
  a) wspólne zagospodarowanie terenu w granicach ustalenia w ramach zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
  b) realizację usług handlu o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 2000 m2 ,
  c) podział terenu pod warunkiem zabezpieczenia obsługi komunikacyjnej wydzielonych działek z przyległych dróg publicznych lub drogami wewnętrznymi szerokości nie mniejszej niż 5,0 m,
  d) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków i adaptację dla potrzeb nowych funkcji.
 2. Załącznik nr 1 stanowi mapa poglądowa z zaznaczonym terenem nieruchomości.
 3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu (działka nr 180) jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi szczegółowo opisanymi w dziale III KW – służebność przesyłu na rzecz Spółki ENEA Operator Przesyłu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 4. Nieruchomość nie jest przedmiotem innych zobowiązań.
 5. Cena wywoławcza : 9.000.000,00 zł. brutto
 6. Wadium ( 10% ceny wywoławczej ) : 900.000,00 zł.

Termin składania ofert : do dnia 02.08.2023 r. godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu przy ul. Torowej 40 pok. 201
Sprzedający dopuszcza możliwość składania Oferty drogą elektroniczną w pliku zaszyfrowanym hasłem na adres : sekretariat@zec.inowroclaw.pl. Złożenie Oferty w formie elektronicznej, decydujące znaczenie ma data, godzina i minuta wpływu wiadomości na adres skrzynki poczty elektronicznej Spółki. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi datę wpływu oferty do ZEC złożonej drogą elektroniczną.
Ofertę należy podpisać podpisem kwalifikowanym.
Hasło do otwarcia oferty należy przesłać po godzinie 11.00 do godz. 11.30 dnia 02.08.2023 r.
Termin zawarcia umowy do dnia 25.08.2023 r.
Przetarg odbędzie się dnia 02.08.2023 r. o godz. 11.45 w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu przy ul. Torowej 40 pok. 111 ( parter)
Termin rozstrzygnięcia 02.08.2023 r. godz. 11.45 – Komisja

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 31.07.2023 r. na rachunek bankowy Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzonym przez Bank Millennium S.A., nr 67 1160 2202 0000 0002 5953 1634 . W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd ZEC Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz sądowe.
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. Kupujący nie może występować z żadnymi roszczeniami wobec ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu z tytułu ewentualnych niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż to jest oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie ZEC Sp. z o.o. oraz publikuje się na stronie internetowej ZEC Sp. z o.o. zec.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej ZEC Sp. z o.o. bip.zec.inowroclaw.pl, inwestuj.inowrocław.pl/94/oferty-podmiotow-prywatnych, a także w dziennikach internetowych : infopublikator.pl i infoinwestycje.pl,

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz nieruchomości można uzyskać w Dziale Technicznym ZEC Sp. z o.o. przy ul. Torowej 40 w Inowrocławiu w pokoju 103 (tel. 52-35-41-105)

Inowrocław, dnia 07.06.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.