Aktualnie w serwisie 340 ogłoszeń!
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2019

Wydanie nr 127/2021, z dnia 08.05.2021, ISSN: 123-456-78

Prawo do informacji o przetargu

Zgodne z zasadą jawności, prawo do uzyskania informacji o procedurze przetargowej posiadają wykonawcy, uczestnicy przetargu, a także wszystkie inne podmioty.
Pytanie:

Czy firma, która nie brała udziału w postępowaniu przetargowym i nie złożyła ofert ma prawo żądać wglądu do ofert i protokołu?

Odpowiedź:

Tak, jest to możliwe. Postępowanie o zamówienie publiczne jest bowiem jawne.

Bieg terminu zwiazania ofertąUstawa Pzp szczegółowo określa terminy związania ofertą, Zależą one od wartości szacunkowej zamówienia. Wykonawca może dokonać przedłużenia tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.

Wykonawca może dokonać przedłużenia terminu związania ofertą o okres nie dłuższy niż 60 dni. W celu dokonania skutecznego przedłużenia terminu związania ofertą radzę złożyć oświadczenie zamawiającemu do upływu terminu w treści, którego wykonawca przedłuża termin związania ofertą o okres 60 dni. Jeżeli chodzi o wadium, które zostało zwrócone, zamawiający wezwanie kieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrał jako najkorzystniejszą w ramach czynności powtórzonych do wykonania, których obliguje go wyrok KIO.

Prawo zamówień publicznychOd 19 października 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy na Komunikaty.pl

Prezentujemy znowelizowaną wersję Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z następującymi zmianami:

Ocena rzetelności wykonawcyUchybienia w dotychczasowej działalności wykonawcy, powodujące wątpliwości co do rzetelności czy kwalifikacji mogą być podstawą do dokonania jego negatywnej weryfikacji, a w konsekwencji wyłączenia wykonawcy z postępowania.

Art. 22 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dale "Pzp", stanowi, że warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.

Wykluczenie z powodu nieuczciwej konkurencjiZamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Pytanie:

Czy jedna osoba może podpisać dwie osobne oferty w przetargu nieograniczonym? Oferty zostały złożone przez dwie różne firmy, różne nazwy osobne nipy i regony, lecz ten sam adres i telefony kontaktowe. Jedna z firm, firma A zawarła porozumienie z firmą B na podwykonawstwo. Porozumienie zawarła ta sama osoba z samą sobą, na pieczątkach jest (Pani X w zastępstwie kierownika firmą A z Panią X Prezes Zarządu firma B). Oferty podpisane są tak jak na porozumieniu Pani X w zastępstwie kierownika firma A z Panią X Prezes Zarządu firma B.

Początek strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.