Aktualnie w serwisie 340 ogłoszeń!
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2019

Wydanie nr 127/2021, z dnia 08.05.2021, ISSN: 123-456-78

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady umieszczania ogłoszeń w dzienniku "www.infoinwestycje.pl" i korzystania z niego.

§1

 

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Serwis infoinwestycje.pl – serwis internetowy należący do grupy Netinterpress Sebastian Hawryło, z siedzibą w Gdańsku 80-831 przy ul. Piwnej1 /2, zwany dalej: Bazą Informacji o Terenach Inwestycyjnych, występujacych pod adresem: www.infoinwestycje.pl, służący wymianie pomiędzy jego użytkownikami informacji dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gruntowych.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z wybranej usługi lub wszystkich usług oferowanych przez serwis infoinwestycje.pl .

3. Ogłoszenie drobne – informacje dotyczące sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości gruntowych przedstawionych w formie tekstowo-graficznej, zamieszczonych on-line przez ogłoszeniodawcę na serwisie infoinwestycje.pl zawierające dane umożliwiające osobom zainteresowanym kontakt z ogłoszeniodawcą.

4. Ogłoszeniodawca – pełnoletni użytkownik serwisu infoinwestycje.pl, korzystający z funkcji serwisu polegającej na zgłoszeniu i zamieszczeniu ogłoszenia za pośrednictwem firmy Netinterpress- właściciela serwisu.

§ 2

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania i zamieszczania przez ogłoszeniodawców ogłoszeń drobnych na serwisie infoinwestycje.pl.

2. Z usług serwisu infopublikator.pl polegających na zgłaszaniu i zamieszczaniu ogłoszeń mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Jedno ogłoszenie zamieszczone w serwisie może dotyczyć tylko jednej> nieruchomości.

4. W tym samym czasie emisji niedopuszczalne jest wielokrotne zamieszczanie tego samego ogłoszenia.

5. Ogłoszenia zamieszczone w serwisie infoinwestycje.pl mogą być również publikowane na podstronach serwisu należących do grupy Netinterpress, tj:sąsiedztwo.pl i infopublikator.pl jeżeli ogłoszeniodawca wyrazi taką wolę i ogłoszenie spełnia kryteria zamieszczenia na poszczególny serwisach tematycznych.

6. Treść ogłoszeń zamieszczonych w serwisie infoinwestycje.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie t jest płatne, zgodnie z cennikiem ogłoszonym na stronie infoinwestycje.pl

8. Wielkość ogłoszenia pod względem tekstu, zdjęć oraz map nie ma wpływu na cenę jednostkową publikacji.

9. Grupa Netinterpress, właściciel serwisu infoinwestycje.pl. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. 

§ 3

ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

1. Publikacja ogłoszenia w serwisie internetowym infopublikator.pl> następuje po uprzednim zgłoszeniu do redakcji wydawcy treści ogłoszenia> za pomocą poczty elektronicznej na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na> ogólny adres należący do grupy Netinterpress, czyli> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Od momentu akceptacji i opłacenia ogłoszenia będzie ono wyświetlane przez 30 dni lub 90 dni w zależności od wyboru czasu wyświetlania ogłoszenia.

3. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  firmę Netinterpress Sebastian Hawryło, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883), chyba że ogłoszeniodawca określi zakres zgody inaczej.

4 Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie infoinwestycje.pl dostępne jest również dla Agencji Nieruchomości poprzez automatyczny eksport ogłoszeń z programów obsługujących sprzedaż nieruchomości, po uprzedniej rejestracji,podpisaniu umowy na eksport i opłaceniu pakietu abonamentowego ogłoszeń.

5.Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu ich poprawienia lub zmiany.

6. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w serwisie infoinwestycje.pl w ciągu 24 godzin od daty zakończenia rejestracji, chyba że w tym czasie nastąpi niemożliwa do przewidzenia awaria serwisu.

7. W przypadku woli ogłoszeniodawcy przedłużenia czasu emisji danego ogłoszenia, ogłoszeniodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcje właściciela serwisu.

8. W przypadku złożonej przez użytkownika rezygnacji z zamieszczenia na> serwisie infoinwestycje.pl ogłoszenia, jego wyświetlanie zostanie zawieszone w ciągu dwóch dni roboczych.

9. W przypadku, gdy w czasie emisji ogłoszenie stanie sie nieaktualne, ogłoszeniodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni, powiadomi o tym fakcie właściciela serwisu, który dokona usunięcia ogłoszenia z serwisu.

 § 4

 DOPUSZCZALNA TREŚĆ OGŁOSZEŃ ORAZ SKUTKI PRAWNE ZAMIESZCZENIA  OGŁOSZEŃ

1. Ogłoszenie drobne nie może być sprzeczne z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.

2. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń drobnych innych, niż dotyczące nieruchomości.

3. Ogłoszeniodawca może zgłosić ogłoszenie wyłącznie dotyczące takiej nieruchomości, co do której posiada on w pełni skuteczny tytuł prawny uprawniający do rozporządzania nieruchomością, lub stosowne pełnomocnictwa udzielone notarialnie przez prawnych właścicieli nieruchomości.

4. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do podania w treści ogłoszenia informacji wyłącznie zgodnych ze stanem faktycznym.

5. W przypadku dodania przez ogłoszeniodawcę informacji wyrażonych również w formie graficznej, ogłoszeniodawca musi być ich autorem i posiadać wobec nich wszelkich praw autorskich.

6. Wyłączna odpowiedzialność wobec osób trzecich za treść ogłoszeń, zarówno wyrażona w formie tekstowej, jak i graficznej, ponosi wyłącznie ogłoszeniodawca. W szczególności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie terenyinwestycyjne.info., jak również za nie dojście do skutku tychże transakcji.

7. W przypadku stwierdzenia przed dokonaniem zamieszczenia ogłoszenia w serwisie infoinwestycje.pl, że jego treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Grupa Netinterpress zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji. 

8. Dane użytkowników serwisu infoinwestycje.pl zawarte w ogłoszeniach> mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim użytkownik serwisu był zainteresowany danym ogłoszeniem ogłoszeniodawcy i złożył zapytanie dotyczące danego ogłoszenia. Ogłoszeniodawca nie ma prawa kontaktować się z użytkownikiem serwisu w zakresie innymi niż określony w zdaniu poprzednim.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie z usług zgłaszania i zamieszczania ogłoszeń drobnych w serwisie infoinwestycje.pl przez ogłoszeniodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.Grupa Netinterpress, właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez wcześniejszego indywidualnego informowania o tym ogłoszeniodawców. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie. Na stronie internetowej www.infoinwestycje.pl zawsze dostępna jest aktualna wersja Regulaminu.

3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi.

4. Wszelkie spory związane z usługami dostępnymi w serwisie infoinwestycje.pl będą rozstrzygane polubownie. W przypadku zaś, gdy nie będzie to możliwe, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny w Gdańsku

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08. 2015 r.

6. Jeśli powstaną jakiekolwiek reklamacje związane ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, ogłoszeniodawca  zobowiązany jest zgłaszać je niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany na piśmie o sposobie jej załatwienia.

 

Początek strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.