Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

PRZETARGU PISEMNEGO

NIEOGRANICZONEGO

na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej wchodzącej w skład Strefy Północnej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego, położonej przy ul. Równinnej w Inowrocławiu z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 28/31 na arkuszu mapy 46 o pow. 0,5001ha, przy ul. Równinnej zapisana w księdze wieczystej BY1I/00056878/6 , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu;

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego brutto w stosunku rocznym:

4920,80 brutto rocznie

( cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 80/100)

Wadium ok. 20% ceny wywoławczej: 980,00 zł

(słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych);

Opis nieruchomości:

  1. nieruchomość niezabudowana wchodząca w skład Strefy Północnej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego,
  2. przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

tereny usług, składów, parkingów magazynów, zabudowy usługowej i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium oraz złożą oferty.

Wyłoniony w przetargu Dzierżawca na własny koszt wykona skomunikowanie terenu z drogą publiczną oraz inne niezbędne prace w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania obiektu wraz z dojazdem. Zjazd z drogi publicznej należy uzgodnić z zarządcą drogi.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest akceptacja wymogów określonych w „Dodatkowych warunkach przetargu …”.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że oferent zapoznał się z dodatkowymi warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz kopię dowodu wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Inowrocławia prowadzone przez

PKO B.P. S.A. w Warszawie nr: nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200

w terminie do 25 sierpnia 2021 r. z dopiskiem: „Wadium – drugi przetarg na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Równinnej oznaczonej jako działka nr 28/31”. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.

Oferty przetargowe należy składać do dnia 25 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w trwale zamkniętych kopertach z napisem „Oferta – drugi przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Równinnej oznaczonej jako działka nr 28/31”, w Urzędzie Miasta Inowrocławia w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na stanowisku nr 4.

Komisja przetargowa dokona otwarcia i oceny ofert w dniu 31 sierpnia 2021 roku

o godz. 1000 w sali nr 107-108, I piętro Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ustalony jako dzierżawca nieruchomości, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli oferent ustalony jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu oraz dodatkowe warunki przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia (www.inowroclaw.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia (bip.inowroclaw.pl), a także w internetowym serwisie prasowym www.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta przy al. Ratuszowej 35, I piętro pokój nr 32, tel. (052) 35-55-212 oraz w Biurze Obsługi Inwestorów, parter pokój nr 17, tel. (052) 35-55-230.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.