Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
I publicznym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

OGŁOSZENIE

I publicznym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

położonej w Kietrzu przy ul. Krasińskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o I publicznym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

położonej w Kietrzu przy ul. Krasińskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Krasińskiego

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Kietrzu przy ul. Krasińskiego, przeznaczona pod realizację zabudowy garażowej, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, z zastrzeżeniem terminu zabudowy w ciągu 3 lat. Działka ma dostęp do drogi publicznej- ulicy Karsińskiego poprzez działkę nr 1874/18. W pasie drogowym ul. Krasińskiego znajdują się sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu, na granicy północnej i wschodniej o znacznych deniwelacjach (skarpa). Przed zabudową teren wymaga niwelacji. Działka porośnięta jest kilkoma drzewami, których ewentualna wycinka może nastąpić kosztem i staraniem nabywcy z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie przyrody. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
2.Oznaczenie geodezyjneNieruchomość oznaczona ewidencyjnie działką nr 1874/20 k.m.5, o pow. 0,0754 haobręb Kietrz
3.Nr księgi wieczystejOP1G/00021689/3
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza56 000,- zł powiększona zostanie o podatek VAT wg. stawki23%
6.Termin i miejsce przetargu17 maja 2022 r. godz. 11:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.Wadium5 600,- zł – do 11 maja 2022 r. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie                       w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta KietrzDla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.) Nieruchomość przeznaczona w ww. planie pod zabudowę garażową, miejsca do parkowania, na rysunku planu oznaczona symbolem 10KS. Strefa ochrony konserwatorskiej „A”- SOKA. Obszar objęty rejestrem zabytków. Sposób zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami planu, tj. zabudowa garażowa Ściśle wg ustaleń planu, w terminie do 3 lat od daty notarialnej umowy sprzedaży przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi do 2 lat od tej daty, pod rygorem naliczania kar umownych.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem www. bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskimwww.infopublikator.ploraz www.infoinwestycje.pl  oraz portalach internetowych branżowych sekcji nieruchomości i ruchomości.
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 7, 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25, e-mail: nieruchomości@kietrz.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.