Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
II publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 450/2 o pow. 0.0746 ha położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

OGŁOSZENIE

II publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 450/2 o pow. 0.0746 ha położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 450/2, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej   

       niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów użytkowanych rolniczo. Teren niezagospodarowany, porośnięty drzewami i krzewami, na którym znajduje się zabudowa nie trwale związane z gruntem (tj. altana), a także pozostałości po starym budynku gospodarczym (ruiny), nie podlegające wycenie. Działka jest ogrodzona, ma dostęp do drogi publicznej oznaczonej działką nr 38/2. W pobliżu działki znajduje się sieć wodociągowa i napowietrzna linia elektroenergetyczna. Aktualnie objęta dzierżawą na rzecz osoby fizycznej na czas nieoznaczony, na podstawie umowy z dnia 3 sierpnia 2020r. Wg ewidencji gruntów i budynków działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 450/2 k.m.3, o powierzchni 0.0746 ha, obręb 0010 Ściborzyce Wielkie,
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00021167/8
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza22 000,00 zł – zwolniona z podatku od towarów i usług
6.Termin i miejsce przetargu28 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja  nr 1
7.Wadium2500,00 zł – do 22 kwietnia 2022r.. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KietrzDla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalone uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia  18 grudnia 2014 r. Nieruchomość przeznaczona pod funkcje  zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności ukształtowane, oznaczona symbolem MNUu oraz drogi powiatowe, oznaczona symbolem KDP. Zagospodarowanieściśle według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja nr 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem www bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskimwww.infopublikator.ploraz www.infoinwestycje.pl
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 7 lub 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25
e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

I przetarg zorganizowany 21 stycznia 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

       Kietrz, dnia 22 marca 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.