Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

112/2024

z dnia

21.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 14, obręb 68, o powierzchni 512 m2, położonej w Olsztynie przy ul. M. Grzegorzewskiej

OGŁOSZENIE

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 14, obręb 68, o powierzchni 512 m2, położonej w Olsztynie przy ul. M. Grzegorzewskiej

29580.10.2022

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 14, obręb 68, o powierzchni 512 m2, położonej w Olsztynie przy ul. M. Grzegorzewskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej OL1O/00028745/9, skierowany do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 – 68-15 (ul. S. Grabowskiego 27);

 – 68-13/1 (ul. S. Grabowskiego 29);

 – 68-16 i 68-17 (ul. S. Grabowskiego 25).

Przetarg jest ograniczony, ponieważ sprzedawana nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 218 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).
W przypadku gdy do czasu zawarcia aktu notarialnego nabycia nieruchomości w obrocie prawnym będzie ostateczna decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej działki, nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w stawce 23%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.01.2023 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams.

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

Osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu powinny zgłosić uczestnictwo do dnia 16.01.2023 r. Zgłoszenie w formie pisemnej należy przedłożyć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1 w pokoju 112 (I piętro). Zgłoszenie powinno zawierać dane osób przystępujących do przetargu oraz datę sporządzenia zgłoszenia. Lista podmiotów zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna (parter) nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski SA, numer konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 do dnia 16.01.2023 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 16.01.2023 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na podane konto bankowe. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka ozn. nr ewid. 68-14 położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna, obszar na którym zlokalizowana jest działka 68-14 określony jest jako obszar mieszkalnictwa o niskiej intensywności – z przewagą zabudowy jednorodzinnej oraz obszar problemowy pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Przedmiotowa działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości jest możliwy przez działki przyległe oznaczone nr ewid. 68-13/1, 68-15 lub 68-17.

Działka 68-14 charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz tereny zieleni przy rzece Łyna. Drzewostan występujący na przedmiotowej działce, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody, podlega ochronie prawnej z wyjątkiem drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu jesionolistnego i klonu             srebrzystego;

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;

– 50 cm – w przypadku pozostałych drzew, a także krzewów rosnących w skupisku
            o powierzchni do 25m2 oraz drzew i krzewów gatunków owocowych.

Zaleca się ochronę i zachowanie istniejącej na działce zieleni wysokiej, a ewentualną wycinkę zrekompensować nowymi nasadzeniami. Niezbędna wycinka drzew i krzewów objętych ochroną prawną na cele przyszłego zagospodarowania terenu bądź w ramach zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych, wymaga zgłoszenia w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna (w przypadku osób fizycznych – na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej), bądź uzyskania decyzji administracyjnej Prezydenta Olsztyna (w pozostałych przypadkach).

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w jego imieniu oraz na składanie oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 357 lub
89-535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej