Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427
/
/
Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

OGŁOSZENIE

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

13747.04.2024

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki ozn. nr ewid. 11/1, obręb 120, o pow. 1467m2,wraz z udziałem wynoszącym ½ w działce niezabudowanej ozn. nr ewid. 11/3, obręb 120, o pow. 283 m2;położonej w Olsztynie przy ul. Sielskiej, zapisaną w Księdze Wieczystej OL1O/00038825/7 przeznaczonej pod usługi zdrowia, biura, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 660 000,00 zł, w tym:

– cena działki ozn. nr ewid. 11/1, obręb 120: 600 000,00 zł;

– cena udziału ½ w działce ozn. nr ewid. 11/3, obręb 120: 60 000,00 zł.

Cena gruntu ustalona w drodze przetargu zostanie opodatkowana podatkiem VAT
w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro, o godzinie 12.00.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. numer konta 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 do dnia 10 czerwca 2024 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 10 czerwca 2024 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. Przedmiotowe działki położone są na terenie objętym ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie (Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr XXVI/460/20 z dnia 28 października 2020 r.) i znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 167MN/U – przeznaczenie podstawowe: usługi zdrowia, biura, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami i przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz częściowo na terenie oznaczonym symbolem 191U – przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest z ul. Sielskiej, przez działkę 120 11/3.

W obszarze działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 120-11/3 przebiega infrastruktura techniczna w postaci przyłącza kanalizacji sanitarnej ksD200, do którego należy zapewnić dostęp w celu naprawy, konserwacji lub wymiany. Ponadto przez tę działkę przebiega nieczynne przyłącze wodociągowe woB-n. O ewentualną przebudowę odcinka sieci Nabywca winien wystąpić do właściciela infrastruktury z wnioskiem o podanie warunków jego przebudowy. Koszty z tym związane będzie ponosił wnioskujący o przebudowę.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat adiacenckich.

Drzewa i krzewy występujące na działkach przeznaczonych do sprzedaży podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz 1336) z wyjątkiem drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, a także krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 oraz drzew lub krzewów gatunków owocowych. Wskazane jest zachowanie istniejącej zieleni w jak największym zakresie. Niezbędna wycinka drzew lub krzewów objętych ochroną prawną na cele przyszłego zagospodarowania terenu bądź w ramach zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych wymaga zgłoszenia w Wydziale Środowiska UM Olsztyna (w przypadku osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej), bądź uzyskania decyzji administracyjnej Prezydenta Olsztyna (w pozostałych przypadkach).

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 357 lub 89 535 32 15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej