Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427
/
/
Syndyk sprzeda wierzytelności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wybrzeże w upadłości z siedzibą w Gdańsku

OGŁOSZENIE

Syndyk sprzeda wierzytelności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wybrzeże w upadłości z siedzibą w Gdańsku

REGULAMIN AUKCJI

NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU

WCHODZĄCEGO W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

„WYBRZEŻE” W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Aukcja zorganizowana jest na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 29 marca 2024 r. (sygn. akt VI GUp 213/17).

§ 1

 1. Przedmiotem aukcji jest nabycie w pakiecie:
  1. wierzytelności o wypłatę 156 (stu pięćdziesięciu sześciu) udziałów w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Sopocie o łącznej wartości nominalnej 15.600,00 zł;
  1. 100 (stu) udziałów w spółce SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł

wchodzących w skład masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” w upadłości z siedzibą w Gdańsku, za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 15.700,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset złotych).

 • Aukcja organizowana jest przez Lechosława Kochańskiego – syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Wybrzeże” w upadłości z siedzibą w Gdańsku.
 • Aukcję prowadzi syndyk masy upadłości lub osoba przez niego upoważniona.
 • Syndyk uprawniony jest do wyłączenia ze zbycia takich należności lub ich części, jeżeli do dnia zawarcia umowy cesji wierzytelności Upadłego (włącznie z tym dniem) zostaną one uregulowane na rzecz SKOK Wybrzeże – w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności nie zostanie pomniejszona o uzyskaną kwotę.
 • Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.
 • Wyklucza się zapłatę ceny nabycia w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec upadłego.

§ 2

 1. Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 24 kwietnia 2024 r., godz. 9.00, w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
 2. Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1.500,00 zł (tysiąca pięciuset złotych) przelewem na rachunek bankowy:

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Wybrzeże” w upadłości

ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk

BNP Paribas Bank Polska S.A.

29 1750 1325 0000 0000 0299 2687

najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2024 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2024 roku. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały licytacji, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu aukcji, natomiast wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy wygrywający oferent nie wpłaci wylicytowanej ceny nabycia w sposób i w terminie wskazanym w § 4 pkt 2.

 • Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności i udziałów będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń jak również, że (ii) akceptuje wzór umowy, stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu aukcji, (iii) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego i umowy sprzedaży udziałów oraz (iv) zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.
 • Aukcja odbywa się w ten sposób, iż syndyk lub osoba przez niego upoważniona rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej. Uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia.
 • Minimalną kwotę postąpienia ustala się na kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł (sto złotych).
 • Syndyk lub osoba przez niego upoważniona wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył – trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem.

§ 3

 1. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu aukcji oraz odstąpienia od przeprowadzenia aukcji lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.
 2. Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec syndyka z tytułu, o którym mowa w § 3 pkt 1.

§ 4

 1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego i umowy sprzedaży udziałów.
 2. Oferent, który wygra aukcję, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2024 r. włącznie), wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości całą zaoferowaną kwotę, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty na rachunku. W przypadku braku wpłaty ceny nabycia w wyżej wymienionym terminie, umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.
 3. W przypadku gdy kupujący, którego ofertę wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu aukcji i nie podpisze umowy w terminie do dnia 10 maja 2024 r., wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.
 4. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
 5. Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec syndyka z tytułu, o którym mowa w § 4 pkt 2 i 3 Regulaminu.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej